Skip to main content

Identiteit

De christelijke identiteit van onze school moet herkenbaar zijn in de praktijk van elke dag. We streven ernaar om een christelijke basisschool te zijn in woord en daad naar het voorbeeld zoals Jezus ons dat heeft gegeven in de blijde boodschap uit de Bijbel. De Bijbel is voor ons een boek om uit te vertellen, maar ook om naar te leven.

Over waarden en normen die we willen overbrengen, wordt niet alleen gepraat. Kinderen, ouders en leerkrachten moeten die ook dagelijks ondervinden en waar maken. We gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind uniek is, dus anders, maar gelijkwaardig. We respecteren en waarderen verschillen die er tussen kinderen zijn. We geven kinderen ruimte om te kunnen zijn wie ze zijn en hen te leren op deze manier met elkaar om te gaan. We leveren een bijdrage aan de verantwoordelijkheidszin voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes vóór rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, maar tégen geweld, discriminatie en vooroordelen. Het christelijk karakter van onze school blijkt ook uit activiteiten die direct verband houden met onze geloofstraditie, zoals:

  • De lessen godsdienst en levensbeschouwelijke vorming;
  • Het begin van de dag met een gebed, een bijbelvertelling, een lied of een gedicht;
  • De viering van de christelijke feesten;
  • Het sparen voor projecten waarmee we onze solidariteit met kinderen in moeilijke omstandigheden kunnen tonen.

In de hogere groepen maken de kinderen kennis met andere godsdiensten, zoals het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. We geven hierover informatie, maar leren de kinderen ook om respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging. Op onze school zitten niet alleen kinderen uit christelijke gezinnen. Iedereen is welkom op onze school en hoort erbij. We vragen alle ouders de christelijke identiteit van de school te respecteren en van alle kinderen wordt verwacht dat ze aan de bovengenoemde activiteiten deelnemen.

Als methode voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we op onze school gebruik van de methode ‘Trefwoord’. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. In de handleiding vindt de leerkracht 9 aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer dertien thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: ‘Geweld’) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerst en Pasen. Daar maken wij op onze school gebruik van.